Etika a compliance

Program compliance je oblast činnosti organizace, jejímž cílem je minimalizovat riziko nesouladu její činnosti s ustanoveními právních předpisů, vnitřních předpisů nebo norem chování přijatých organizací. Umožňuje nejen výrazně snížit riziko podnikání, finančních ztrát a ztráty dobrého jména, ale také posílit postavení na trhu, společenskou důvěru a péči o životní prostředí.
Pro stabilní a bezpečnou budoucnost je důležitý udržitelný rozvoj společnosti. K jeho zajištění je nutné, aby společnosti podnikaly eticky a odpovědně, a zajistily tak ekonomický rozvoj společnosti, avšak bez nadměrného poškozování přírodního prostředí a s ohledem na potřeby zaměstnanců a místní komunity.
V souvislosti s výše uvedeným společnost TAMEH postupně zavádí prvky systému Compliance Program, jehož základem je níže uvedený Kodex obchodní etiky společnosti TAMEH. Jedná se o soubor pravidel, který byl vytvořen s cílem stanovit základní etické a právní normy, jimiž se řídí všichni zaměstnanci při své každodenní práci.

Kodex společnosti TAMEH Czech

V návaznosti na obecné zásady obsažené v Kodexu obchodního chování a s cílem zachovat nejvyšší standardy poctivého jednání a etiky v rámci společnosti TAMEH Czech s.r.o. a ve vztazích s vnějšími zainteresovanými stranami sbor jednatelů společnosti přijal a zavedl Protikorupční politiku společnosti TAMEH Czech s.r.o..
V rámci Politiky byla věnována zvláštní pozornost právním souvislostem fungování korupce a aktivitám, které ji omezují, jakož i základním principům omezujícím korupci ve vztazích s vybranými zainteresovanými stranami Společnosti. Tato pravidla jsou v souladu s pokyny našich akcionářů. V zásadách jsou rovněž uvedena praktická pravidla pro řešení rizik korupčního jednání se zvláštním důrazem na fázi jeho monitorování. I přes široký rozsah problematiky, kterou Politika pokrývá, je třeba si uvědomit, že mohou nastat i další okolnosti a jednání, které mohou být korupční. Od všech zaměstnanců naší společnosti se očekává, že budou jednat v souladu s pokyny obsaženými v Politice, a ve vztahu k dodavatelům - že budou dodržovat požadavky, které se na ně vztahují.

Protikorupční politika

Vedení společnosti a její zaměstnanci vynakládají veškeré úsilí na identifikaci, omezení a monitorování rizik ve fungování jejích oblastí a procesů. S vědomím významu právního a reputačního rizika přijali a zavedli jednatelé Společnosti zásady oznamování porušení zákona a ochrany oznamovatelů.

Vnitřní předpis oznamování protiprávního a neetického jednání a ochrana oznamovatele


Dle Vnitřního předpisu oznamování protiprávního a neetického jednání a ochrana oznamovatele:

  • předmětem hlášení může být důvodné podezření na skutečné nebo potenciální porušení zákona, ke kterému ve společnosti došlo nebo může dojít,
  • za porušení zákona by mělo být považováno jednání nebo nejednání, které je nezákonné nebo jehož cílem je obejít zákon,
  • pravidla se neuplatní, pokud porušení zákona poškozuje pouze oznamující osobu nebo je oznámení učiněno výhradně v zájmu žadatele,
  • vůči oznamující osobě a osobám, které při podání oznámení pomáhají, nesmí být podniknuty žádné odvetné kroky,
  • osobou oprávněnou přijímat hlášení je Compliance Officer,
  • případy porušení zákona lze hlásit dopisem ("na vědomí Compliance Officer" - Mgr. Ing. Tereza Pavlíková Plášková, TAMEH Czech s.r.o., Vratimovská 689/117, 719 00 Ostrava, Kunčice, upřesnit: "Do vlastních rukou"), na e-mailovou adresu (), telefonicky (+420 239 050 505) nebo prostřednictvím funkce WHISPERO na stránce WHISTLEBLOWING.TAMEH.CZ,
  • WHISPERO umožňuje oznamující osobě, aby pracovníkovi pro compliance sdělila svou totožnost, a také možnost podat anonymní oznámení,
  • na žádost oznamovatele je možné podat oznámení přímo v kanceláři Compliance Officera, a to po předchozím sjednání schůzky,
  • oznamovatel obdrží vyrozumění o přijetí oznámení do 7 dnů ode dne přijetí oznámení,
  • Compliance Officer vyrozumí Oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí Oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení vyrozumí písemně Compliance Officer  před jejím uplynutím.

V rámci našich stránek používáme soubory cookie, abychom vám mohli poskytovat služby na nejvyšší úrovni, a to i způsobem přizpůsobeným individuálním potřebám. Používání stránek bez změny nastavení souborů cookie znamená, že budou ve vašem zařízení umístěny. Nastavení souborů cookie můžete kdykoli změnit. Zjistěte více o našich zásadách ochrany osobních údajů.

Přijmout všechny
Přijmout vybrané