Ochrana životního prostředí

Market Transparency (REMIT)

Informace v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 „O integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií “REMIT" jsou zveřejněny ZDE​​​​​​​. Zveřejňovaná data budou průběžně upravována v souladu s vývojem výkladů Nařízení, navazující legislativě nebo výkladu příslušných úřadů.

Politika integrovaného systému řízení (IMS) v TAMEH Czech s.r.o.

Kvalita výrobků a služeb, ochrana životního prostředí, hospodaření s energií, bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců a prevence závažných havárií patří k nejvyšším prioritám společnosti. Jako nedílnou součást systému řízení společnost zavedla a certifikovala systém integrovaného řízení dle EN ISO 9001, EN ISO 14001, OHSAS 18001, EN ISO 50001 a zákona č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií.

K zabezpečení a dalšímu rozvoji IMS se společnost zavazuje:

1. Při dodržování legislativních požadavků na kvalitu, ochranu životního prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců a hospodaření s energií, kterým společnosti v těchto oblastech podléhají, neustálým zlepšováním:

 • zvyšovat spokojenost zákazníků a všech zainteresovaných stran s kvalitou poskytovaných výrobků, procesů a služeb;
 • rozšiřovat nabídku sortimentu výrobků dle požadavků zákazníků za dodržení požadované kvality;
 • předcházet znečištění a snižovat negativní vlivy naší činnosti na životní prostředí:
  - snižovat množství produkovaných odpadů a maximalizovat využívání vedlejších produktů jako surovin;
  - snižovat množství škodlivin vypouštěných do jednotlivých složek životního prostředí, včetně snižování produkce skleníkových plynů;
  - efektivně využívat a snižovat spotřebu surovin a energií;
  - postupně odstraňovat staré ekologické zátěže.
 • prevencí předcházet možnosti vzniku mimořádných situací, jejichž důsledky by mohly mít negativní vliv na zdraví zaměstnanců, životní prostředí a majetek; zvyšovat úroveň ochrany zdraví a pracovního prostředí:
  - pokračovat v realizaci programu „Cesta k nulové úrazovosti“ (JTZ)
  - pokračovat v soustavné analýze rizik souvisejících s technologickými procesy a s provozováním technických zařízení, využívat tyto analýzy při zavádění AM standardů do praxe;
  - minimalizovat počet pracovních úrazů, nemoci z povolání, nehod a havárií.
 • Snižovat finanční náročnost při hospodaření s energií:
  - podporovat nákup energeticky úsporných produktů a služeb;
  - podporovat a realizovat návrhy na snižování energetické náročnosti.


2. Komunikovat a spolupracovat s místní správou, veřejností a zákazníky a tím vytvářet dobrou image společnosti, podávat objektivní informace o aktivitách v oblasti hospodaření s energií a o vlivech společností na životní prostředí a bezpečnost občanů.

3. Motivovat zaměstnance a zvyšovat jejich povědomí, odborné znalosti a dovednosti v oblasti zabezpečování kvality, ochrany životního prostředí, hospodaření s energií, bezpečnosti práce a prevence závažných havárií.

K zajištění Politiky IMS se vedení společnosti zavazuje:

a) udržovat, rozvíjet a neustále zlepšovat IMS;
b) sledovat vývoj právních a jiných požadavků a vytvářet podmínky pro jejich plnění;
c) rozpracovat Politiku IMS do konkrétních cílů a provádět jejich pravidelné vyhodnocení;
d) pro naplnění záměrů Politiky IMS vytvářet a poskytovat dostatečné materiálové, lidské a finanční zdroje.

Od zaměstnanců se očekává:

a) odpovědný přístup k plnění všech stanovených úkolů;
b) dodržování dokumentovaných postupů a předpisů společností;
c) aktivní přístup k růstu osobní kvalifikace a kompetencí;
d) hledání možností zlepšování kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a snižování energetické náročnosti v rámci svých pracovišť.

Společnost TAMEH Czech s.r.o. má zaveden od roku 1996 systém managementu kvality. Systém managementu společnosti je ve shodě s požadavky systémové normy ISO 9001:2015.

Společnost TAMEH Czech s.r.o. má zaveden od roku 1998 systém environmentální managementu. Systém managementu společnosti je ve shodě s požadavky systémové normy ISO 14001:2015.

Společnost TAMEH Czech s.r.o. má zaveden od roku 2000 systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Systém managementu společnosti je ve shodě s požadavky systémové normy OHSAS 18001:2007.

Společnost TAMEH Czech s.r.o. má zaveden od roku 2016 systém energetického managementu. Systém managementu společnosti je ve shodě s požadavky systémové normy ISO 50001:2011.

Integrované povolení TAMEH Czech s.r.o.

Integrované povolení je rozhodnutí, kterým se stanoví podmínky provozu zařízení včetně provozu činností přímo spojených s provozem zařízení v místě a které se vydává namísto rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů vydávaných dle zvláštních právních předpisů v oblasti životního prostředí a ochrany veřejného zdraví, pokud to tyto předpisy umožňují.

Platnost integrovaného povolení není časově omezena. Úřad však může na základě kontrol, prováděných alespoň každých 8 let, vyzvat provozovatele, zejména při přípravě nebo realizaci podstatných změn zařízení, aktualizaci BAT apod., k podání žádosti o změnu integrovaného povolení, při nedodržení podmínek stanovených integrovaným povolením může svým rozhodnutím zastavit provoz zařízení nebo jeho části (§ 19 zákona o integrované prevenci).

Krajský úřad Moravskoslezského kraje vydal společnosti TAMEH Czech s.r.o. integrované povolení č.j. ŽPZ/1264/05/Hd dne 22.2.2005 (nabytí právní moci dne 11.3.2005):

Identifikační údaje zařízení

Název zařízení:

Závod 4 – Energetika

Provozovatel zařízení:

TAMEH Czech s.r.o., Vratimovská 689/117, Kunčice,
719 00  Ostrava, IČ 28615425

Kategorie:

1.1. Spalovací zařízení o jmenovitém tepelném příkonu větším než 50 MW

Umístění
zařízení:

Kraj:

Moravskoslezský

Obec:

Ostrava

Katastrální
území:

Bartovice, Kunčice nad Ostravicí             

 

V rámci našich stránek používáme soubory cookie, abychom vám mohli poskytovat služby na nejvyšší úrovni, a to i způsobem přizpůsobeným individuálním potřebám. Používání stránek bez změny nastavení souborů cookie znamená, že budou ve vašem zařízení umístěny. Nastavení souborů cookie můžete kdykoli změnit. Zjistěte více o našich zásadách ochrany osobních údajů.

Přijmout všechny
Přijmout vybrané