Profil skupiny

Orgány společnosti TAMEH Czech s.r.o.

 • Kristina Červenková
  Předsedkyně sboru jednatelů, Jednatel A
  Chairwoman of the Board, Executive Director A
 • Rafał Zawada
  Jednatel A
  Executive Director A
 • Andrzej Rejner
  Jednatel B
  Executive Director B
 • Aleksandra Lubicz-Posochowska
  Jednatel B
  Executive Director B

Aktuálně je podle znění Smlouvy společnosti jediným podílníkem společnost TAMEH HOLDING sp. z o. o. mající 100 % podílů.

historie společnosti

Kontakt:
 

Vratimovská 689/117
719 00 Ostrava-Kunčice

Sekretariát ředitele společnosti:
+420 59 5684 337

 

Historie:
 

TAMEH Czech s.r.o. představuje sofistikovaný a rozsáhlý komplex v průmyslovém energetickém sektoru se specifickým zaměřením na potřeby metalurgického závodu. Pokud jde o výkonnost v oblasti vytápění a provozování místní distribuční sítě, je společnost plně srovnatelná se specializovanými energetickými subjekty působícími na energetickém trhu v České republice.

Teplárna byla postavena v letech 1951 - 1974 ve čtyřech fázích jako nedílná součást státem vlastněného podniku Nová huť Klementa Gottwalda pro zajištění dodávek energií do jednotlivých závodů hutního komplexu.

Akciová společnost Nová huť byla založena v roce 1992 Fondem národního majetku České republiky.

Zobrazit více

V roce 2003 koupila společnost Mittal Steel od vlády České republiky 67,25% akcií společnosti Nová huť a zahájila konsolidaci a restrukturalizaci skupiny (následně postupně získala zbývající akcie).

V roce 2010 vyčlenila ArcelorMittal Ostrava (AMO) své energetické podnikání do nově vzniklé společnosti ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o.

V roce 2014 byl založen společný podnik se strategickým partnerem Tauron Energia Polska S.A., název společnosti byl změněn na TAMEH Czech s.r.o.

Provoz zařízení TAMEH Czech z pohledu kapacity a výkonu je primárně ovlivněn potřebami pro hutní výrobu. TAMEH Czech dodává (nepřímo přes Liberty Ostrava) energii dalším firmám Liberty House Group v Ostravě a třetím stranám.

Výroba společnosti TAMEH Czech:

 • dmýchaný vzduch (používaný pro vysoké pece s možností obohacení kyslíkem)
 • stlačený vzduch pro zajištění chodu hutní výroby
 • elektřina pro potřeby hutní výroby a externí zákazníky
 • technologická pára pro potřeby hutní výroby
 • teplo pro vytápění a přípravu teplé vody pro společnost LO a externí odběratele
 • demineralizovaná a změkčená voda pro vlastní potřebu a LO

 

Výrobní potenciál společnosti TAMEH Czech:

Celkový instalovaný výkon elektrický [MW]

229

Celkový instalovaný výkon tepelný [MW]

875,1

Kotelna:

výroba páry o tlaku 9,6 MPa a teplotě 520°C

Výrobní zařízení:

 • 1 parní kotel o výkonu 80 t/h spalující hutní plyny
 • 1 parní kotel o parním výkonu 100 t/h spalující uhelný prach a hutní plyny (vysokopecní a koksárenský plyn)
 • 2 parní kotle o výkonu 200 t/h spalující uhelný prach a hutní plyny
 • 1 parní kotel o výkonu 230 t/h spalující uhelný prach a hutní plyny
 • 1 parní fluidní kotel o výkonu 320 t/h spalující uhlí

 

Strojovna:

výroba následujících médií:

 • dmýchaný vzduch
 • stlačený vzduch
 • elektřina
 • technologická pára
 • teplo
 • demineralizovaná a změkčená voda

Výrobní zařízení:

 • 4 protitlaké turbogeneátory o výkonu 25 MW
 • 1 kombinovaný turbogenerátor o výkonu 44 MW
 • 2 kondenzační turbogenerátory o výkonu 25 MW
 • 2 kondenzační turbogenerátory o výkonu 17,5 MW
 • 5 turbodmýchadel
 • 3 turbokompresory
 • parní a elektrické napáječky pro dodávku napájecí vody do parních kotlů
 • základní a špičkové výměníky tepla pro dodávky do topných systémů

 

Environmentální aspekty - aktuální stav:

Ochrana životního prostředí patří k nejvyšším prioritám naši společnosti. Je nedílnou součástí systému řízení společnosti a je certifikován dle EN ISO 14001.

Při dodržování legislativních požadavků na ochranu životního prostředí společnost bude dále snižovat negativní vlivy naší činnosti:

 • snižovat množství produkovaných odpadů a maximalizovat využívání vedlejších produktů jako surovin;
 • snižovat množství škodlivin vypouštěných do jednotlivých složek životního prostředí, včetně snižování produkce skleníkových plynů;
 • efektivně využívat a snižovat spotřebu surovin a energií;
 • postupně odstraňovat staré ekologické zátěže.

GDPR v TAMEH Czech s.r.o.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 rozhodlo o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR – General Data Protection Regulation).

Účinnost nařízení od 25. května 2018 přestavuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních údajů.

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů doplňuje toto nařízení v oblasti české legislativy.

Společnost TAMEH Czech s.r.o. vystupuje v roli správce a zpracovatele osobních a citlivých údajů.

Zpracování osobních údajů ve společnosti TAMEH Czech s.r.o.

Osobní údaje musí být po celou dobu jejich zpracování zabezpečeny. Zaměstnanci se aktivně podílejí na zabezpečení osobních údajů proti jejich neoprávněnému zveřejnění či zneužití v rozporu se stanoveným účelem zejména tím, že zajišťují neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování.

Bezpečnostní politika GDPR ve společnosti TAMEH Czech s.r.o.

Společnost TAMEH Czech s.r.o. je povinna o bezpečnostních incidentech informovat Úřad pro ochranu osobních údajů do 72 hodin od okamžiku, kdy se o nich dozvěděla, ledaže jsou splněny podmínky, pro které tato povinnost neplatí.

Každý zaměstnanec je povinen jakýkoli případ bezpečnostního incidentu nebo i jen podezření na něj nahlásit Pověřené osobě za dohled nad dodržováním GDPR ve společnosti TAMEH Czech s.r.o.

Zaměstnanec v takovém případě nahlásí:

 • popis povahy daného bezpečnostního incidentu,
 • kategorii a přibližný počet dotčených subjektů,
 • kategorii a přibližné množství dotčených záznamů osobních údajů.

O bezpečnostních incidentech vede dokumentaci Pověřená osoba za dohled nad dodržováním GDPR (dále jen Pověřená osoba).


Ve společnosti TAMEH Czech s.r.o. je Pověřenou osobou jmenován:

Ing. Roman Růžička
tel.: 59 568 4196
e-mail:
roman.ruzicka@remove-this.arcelormittal.com

V rámci našich stránek používáme soubory cookie, abychom vám mohli poskytovat služby na nejvyšší úrovni, a to i způsobem přizpůsobeným individuálním potřebám. Používání stránek bez změny nastavení souborů cookie znamená, že budou ve vašem zařízení umístěny. Nastavení souborů cookie můžete kdykoli změnit. Zjistěte více o našich zásadách ochrany osobních údajů.

Přijmout všechny
Přijmout vybrané